Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20.07.2006 r. (dalej – „Konwencja”), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Przepis ten dotyczy przedsiębiorstwa prowadzonego w jakiejkolwiek formie prawnej („przedsiębiorstwo” oznacza według art. 3 ust. 1 lit. f jakąkolwiek działalność gospodarczą). Jeżeli zatem polski rezydent podatkowy będzie prowadził działalność w formie brytyjskiej spółki osobowej lub zarejestruje tam własną działalność, to jego zyski z tego tytułu będą opodatkowane wyłącznie w Wielkiej Brytanii.


Natomiast jeżeli spółka osobowa lub brytyjskie przedsiębiorstwo polskiego podatnika otworzy zakład na terenie Polski (np. z uwagi na bardziej liberalne ustawodawstwo i niższe składki ubezpieczenia społecznego), to w Polsce będą opodatkowane zyski które można przypisać do tego zakładu. Zakład rozumie się przy tym szeroko, jako siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat. W przypadku zakładu brytyjskiej spółki (lub działalności osoby fizycznej), opodatkowanie tych dochodów na terytorium RP wynika z art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f., zgodnie z którym, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Z kolei w przypadku utworzenia w Wielkiej Brytanii spółki posiadającej osobowość prawną, oczywiste jest że dochody tej spółki będą podlegały opodatkowaniu tylko na terytorium Wlk. Brytanii, gdyż będzie ona brytyjskim rezydentem podatkowym. W tym wypadku, analogicznie jak na gruncie PIT, obowiązek podatkowy na terytorium RP będzie dotyczył tylko dochodów osiąganych przez taką spółkę na terytorium RP (art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p.).


W takiej sytuacji pozostaje jednak kwestia dywidend wypłaconych z tytułu udziału w zysku brytyjskiej spółki, w przypadku gdy beneficjent tych dywidend jest polskim rezydentem podatkowym. Konsekwencje tego stanu rzeczy reguluje art. 10 Konwencji, który w ust. 1 stanowi, iż dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Oznacza to, że w przypadku spółki położonej w Wielkiej Brytanii, której wspólnik zamieszkuje na terytorium RP, wypłacone dywidendy będą opodatkowane w Polsce. Z przepisem tym koresponduje treść art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., który przewiduje opodatkowanie dochodów z takich dywidend zryczałtowaną stawką 19%. W takim przypadku opodatkowaniu podlegają przychody, bez pomniejszania o koszty ich uzyskania. Jednak stosownie do art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f., podatnicy odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą; odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl