Dnia 1 grudnia br. uchwalony został pakiet zmian przepisów z zakresu prawa podatkowego, który wprowadza m.in. drastyczne rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Poza nielicznymi wyjątkami Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)- zwana dalej ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Nowe regulacje dodają do art. 96 ustawy o VAT m.in. ust. 4b, który stanowi wprost, iż: "W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego."


Przedmiotowa nowelizacja, a zwłaszcza zakreślenie krótkiego okresu działalności podatników, ma zdaniem ustawodawcy zapobiegać rejestracji podmiotów, których powstanie nakierowane jest na nieuczciwe prowadzenie działalności (tzw. "słupów"). Z powyższych względów odpowiedzialność będzie wyłączona, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie będzie się wiązało z uczestnictwem podmiotu dokonującego sprzedaży w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


Należy jednak zauważyć, iż pełnomocnik, w szczególności profesjonalny jak radca prawny czy doradca podatkowy, który przyjmuje zlecenie z zakresu dokonania rejestracji podatnika nie zna i przeważnie nie jest w stanie określić rzeczywistych celów powołania danego podmiotu gospodarczego. W przeważającej liczbie przypadków pełnomocnik, który dokona zgłoszenia podatnika do rejestru VAT nie ma też wpływu na działania podejmowane przez mocodawcę oraz wywiązywanie się przez niego z obowiązków podatkowych. Nowe regulacje będą w praktyce skutkowały zaprzestaniem oferowania przez profesjonalistów usług związanych z zastępowaniem klientów w procesie zgłoszenia do rejestru VAT.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl