Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, opublikowana 30 grudnia 2016 roku wprowadziła szereg zmian w wielu ustawach, m.in. w kodeksie cywilnym. Zmiana dotyczy między innymi art. 115 k.c., który w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. akt III CZP 8/03 uznał, że sobota nie może być uważana za dzień wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. Często zdarzało się więc, że termin wyznaczony przez sąd upływał właśnie w sobotę, kiedy to złożenie pisma było utrudnione ze względu na nieczynne biuro podawcze czy też pocztę.

Od 1 stycznia 2017 roku wszedł w życie znowelizowany przepis art. 115 k.c., zgodnie z którym jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Pomimo tego, że sobota w dalszym ciągu nie jest uznawana za dzień wolny od pracy, ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą upływ terminu nie może nastąpić właśnie w tym dniu. W takiej sytuacji termin upłynie w poniedziałek, o ile nie będzie dniem wolnym od pracy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 156 § 1 k.p.c. zmiana dotyczy również terminów w postępowaniu cywilnym.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl