Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, opublikowana 30 grudnia 2016 roku wprowadziła szereg zmian w wielu ustawach, m.in. w kodeksie cywilnym. Zmiana dotyczy między innymi art. 115 k.c., który w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe pojawiła się wątpliwość, czy w związku ze zmianą przepisu art. 21 ust. 2 p.u.i.n. osobą odpowiedzialną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać obciążony prokurent.

W przypadku nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego od dewelopera, transakcja taka nie podlega opodatkowaniu PCC. Co do zasady, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowy sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości (gruntowych, lokalowych, budynkowych). Stawka podatku wynosi w tym przypadku 2%. Jest to reguła ogólna, która ma zastosowanie głównie w przypadku umów sprzedaży nieruchomości pomiędzy osobami prywatnymi, a więc na tzw. „rynku wtórnym”.

Posiadacz samoistny nie jest właścicielem rzeczy, ale w rzeczywistością włada nią „jak właściciel”. Może on nabyć własność poprzez zasiedzenie, które następuje z mocy prawa, wraz z upływem określonego przez ustawę terminu. Taką rzeczą może okazać się nieruchomość gruntowa.

Dnia 1 grudnia br. uchwalony został pakiet zmian przepisów z zakresu prawa podatkowego, który wprowadza m.in. drastyczne rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Poza nielicznymi wyjątkami Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)- zwana dalej ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl