Wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe pojawiła się wątpliwość, czy w związku ze zmianą przepisu art. 21 ust. 2 p.u.i.n. osobą odpowiedzialną za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać obciążony prokurent.

W przypadku nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego od dewelopera, transakcja taka nie podlega opodatkowaniu PCC. Co do zasady, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowy sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości (gruntowych, lokalowych, budynkowych). Stawka podatku wynosi w tym przypadku 2%. Jest to reguła ogólna, która ma zastosowanie głównie w przypadku umów sprzedaży nieruchomości pomiędzy osobami prywatnymi, a więc na tzw. „rynku wtórnym”.

Posiadacz samoistny nie jest właścicielem rzeczy, ale w rzeczywistością włada nią „jak właściciel”. Może on nabyć własność poprzez zasiedzenie, które następuje z mocy prawa, wraz z upływem określonego przez ustawę terminu. Taką rzeczą może okazać się nieruchomość gruntowa.

Dnia 1 grudnia br. uchwalony został pakiet zmian przepisów z zakresu prawa podatkowego, który wprowadza m.in. drastyczne rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Poza nielicznymi wyjątkami Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)- zwana dalej ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy ustalające minimalne wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub świadczenia usług (Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1265 ze zm.). Ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ustala minimalną stawkę godzinową na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl