Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych (dalej – „u.p.d.o.p.”), podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Przepis ten przewiduje jeden z przypadków, w którym polscy podatnicy, współpracujący z zagranicznymi podatnikami, zobowiązani są do pobrania tzw. „podatku u źródła”. W takim przypadku, przedsiębiorcy, którzy dokonują wypłat należności z tytułu rozliczeń z zagranicznym podatnikiem, są obowiązani jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy Prawo upadłościowe zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.


Swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału w ramach rynku wewnętrznego sprawiają, że przedsiębiorcy lub ich pracownicy często odbywają podróże do innych krajów Unii Europejskiej. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność tankowania za granicą samochodów, czy to niewielkich pojazdów osobowych, czy też wielkogabarytowych pojazdów ciężarowych służących do transportu towarów. Ponieważ w cenę brutto paliwa zapłaconą za granicą wliczony jest podatek od wartości dodanej, powstaje pytanie, jak rozliczyć zapłacony za granicą podatek w ramach własnej działalności.

8 listopada tego roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o sygnaturze III CZP 67/16. Wątpliwości będące przedmiotem rozważań nasunęła treść art. 120 kodeksu pracy, wprowadzającego zasadę wyłącznej odpowiedzialności pracodawcy wobec osoby trzeciej, wówczas gdy pracownik wyrządził szkodę "przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych".

W ramach szeroko komentowanej zmiany przepisów procedury cywilnej, która obowiązuje od 8 września 2016 roku, zmianie uległ  także przepis art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl