Zakończenie uczestnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wyzbycia się przez wspólnika udziałów, stanowiących część kapitału zakładowego spółki i odzwierciedlenie praw i obowiązków wspólnika. Wyzbycie się udziałów może nastąpić zasadniczo na dwa sposoby – albo przez ich zbycie (odpłatne – np. sprzedaż lub nieodpłatne – np. darowizna), co jest rozwiązaniem prostszym, albo przez ich umorzenie (dobrowolne lub przymusowe). Obydwie wskazane metody powodują powstanie określonych konsekwencji podatkowych.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy, zmieniająca zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 roku, jednak niezmiennie rodzi trudności praktyczne oraz wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w zakresie przepisów przejściowych.   
 
Sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną w przeciągu 5 lat od jej nabycia, skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% dochodu z takiej sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 30e u.p.do.f.). Z kolei dochodem, stanowiącym podstawę obliczenia podatku, będzie w takim przypadku przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (zazwyczaj cena jej sprzedaży) pomniejszony o udokumentowane koszty nabycia nieruchomości (np. poniesiona przez podatnika cena jej zakupu) lub o udokumentowane nakłady na nieruchomość, jeżeli podatnik nabył ją nieodpłatnie, np. w drodze dziedziczenia lub darowizny (art. 22 ust. 6c i ust. 6d u.p.do.f.). Wskazany powyżej 5-letni termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W praktyce wiele wątpliwości budzi interpretacja pojęcia „nabycie”. Tak też jest w przypadku sprzedaży nieruchomości, która była przenoszona pomiędzy majątkiem wspólnym oraz majątkiem osobistym podatnika.
 

Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie podjął ważną uchwałę dotycząca spółek, a dokładnie członków zarządów spółek kapitałowych (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. sygn. akt III CZP 89/15).
 
Powyższe pytanie zadają sobie uczestnicy obrotu gospodarczo-prawnego – czy to w kancelariach prawnych obsługujących swoich klientów w zakresie windykacji wierzytelności, czy to sędziowie orzekający w sprawach o zapłatę z tytułu transakcji handlowej, a także profesjonalni windykatorzy, a PRZEDE WSZYSTKIM przedsiębiorcy, którzy oczekują profesjonalnej pomocy w odzyskaniu swoich należności. Dyskusja wywołana jest niestety, po raz kolejny, wadliwym stanowieniem prawa przez polskiego ustawodawcę bądź brakiem stosownej elastyczności w polskim orzecznictwie.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl