W dniu 11 października 2015 roku weszły w życie zmiany, które są niezwykle istotne dla właścicieli lombardów. Jednakże konsekwencje tych zmian właściciele lombardów mogą odczuć od 11 kwietnia 2016 roku.

Zarówno w mediach, jak i w dyskusji publicznej niezwykle szeroko komentowany jest projekt ustawy, która potocznie nazwana jest ustawą o ziemi. Mowa o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Najwięcej emocji nie budzą jednak regulacje dotyczące zamrożenia sprzedaży zasobu ZWRSP, a proponowane zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ma stanowić ochronę przed spekulacyjnym wykupowaniem ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne, jak i polskie, które nie gwarantują wykorzystania danych gruntów na działalność rolniczą. Zgodnie z zamieszczoną w projekcie preambułą nowe przepisy dążą do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

 

klimatyzacjeW dniu 15 stycznia 2016 roku został utworzony Centralny Rejestr Operatorów (CRO) prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Rejestr ten zawiera ewidencję osób fizycznych lub prawnych, którzy m.in. obsługują urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z ustawą o z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 z dnia 2015.06.25) każdy posiadacz wskazanych powyżej urządzeń zobowiązany jest zarejestrować się w CRO i wprowadzić dane z Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w terminie do 14 marca 2016 roku, pod warunkiem, że urządzenie zawiera co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w pełni implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (dyrektywa)  i ma za zadanie uproszczenie oraz ujednolicenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym .

 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć zdarzenia, które spowodują tymczasową utratę płynności finansowej przez przedsiębiorcę. W takich sytuacjach, nie będąc w stanie terminowo regulować należności, przedsiębiorca może albo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, albo skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania celem spłaty zadłużenia lub też, gdy uzasadnia to sytuacja, a problem jest jedynie przejściowy, podjąć negocjacje z kontrahentami celem przyznania ulgi w spłacie zadłużenia. Zasadniczo wyróżnić możemy trzy rodzaje ulg – odroczenie zapłaty (prolongata), rozłożenie należności na raty oraz umorzenie należności. W przypadku wierzycieli-przedsiębiorców udzielenie jednej z tych ulg następuje w wyniku zakończonych pozytywnie negocjacji z tymi osobami. Inaczej jednak wygląda sytuacja gdy należności mają charakter publicznoprawny, a wierzycielami są instytucje państwowe

 

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl