W poprzednim wpisie przedstawiliśmy swoją interpretację przepisów dotyczących zwrotu kosztów odzyskiwania należności wierzycielowi przez dłużnika, zawartych w art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej – „u.t.z.”). W części drugiej prezentujemy zestawienie naszej interpretacji z najczęstszymi formami obrony dłużników przed roszczeniami wierzycieli.
 

Instytucja przedawnienia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego dochodzenia i egzekwowania roszczeń. Egzekwując należności od dłużnika warto pamiętać, iż przedawnienie dotyczy również należności zasądzonych w tytule wykonawczym.Instytucja przedawnienia ma kluczowe znaczenie dla skutecznego dochodzenia i egzekwowania roszczeń. Egzekwując należności od dłużnika warto pamiętać, iż przedawnienie dotyczy również należności zasądzonych w tytule wykonawczym.

 

Instytucja zwrotu kosztów odzyskiwania należności od dłużnika została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku. Wskazany akt prawny, stanowiący implementację prawa europejskiego, wprowadził swego rodzaju rewolucję na rynku windykacji wierzytelności. Otóż przed 2013 rokiem wszelkie koszty odzyskiwania należności na etapie przesądowym ciążyły wyłącznie na wierzycielu. Stąd na profesjonalną obsługę windykacji pozasądowej z reguły decydowali się tylko najwięksi przedsiębiorcy, np. banki.

 

Rosnąca z roku na rok mobilność obywateli na terenie Unii Europejskiej skutkuje coraz częstszym osiedlaniem się mieszkańców poza swoimi krajami ojczystymi. W praktyce sytuacje takie niejednokrotnie przysparzały problemów na gruncie prawa spadkowego. Brak było jasnych i jednolitych zasad, w którym państwie powinno toczyć się postępowanie spadkowe oraz jakie prawo należy stosować. Od 17 sierpnia 2015 roku zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (dalej – Rozporządzenie). Jednocześnie, celem umożliwienia stosowania przepisów Rozporządzenia, w życie weszła nowelizacja m.in. kodeksu postepowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego (Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1137). Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w odniesieniu do określania prawa właściwego dla spraw spadkowych dotyczących dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 roku. Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich, za wyjątkiem Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl