Dniem wygaśnięcia mandatu członka organu spółki z o.o. i akcyjnej jest dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym zakończyła się kadencja zarządu lub rady nadzorczej.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.). Modyfikacji ulegną obowiązki pracodawców użytkowników oraz agencji pracy tymczasowej, a pracownicy tymczasowi zostaną objęci nowymi uprawnieniami.

Z dniem 9 czerwca 2015 roku nastąpiła rewolucja w zakresie opodatkowania działalności prowadzonej przez komorników sądowych. W tym dniu Minister Finansów wydał interpretację ogólną przesądzającą, że wykonywane przez komorników czynności stanowią świadczenie  usług  za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu VAT. Tym samym zmianie uległa wcześniejsza, korzystna dla komorników interpretacja z 2004 roku. Z dnia na dzień, pomimo niezmienionych przepisów, komornicy zostali zmuszeni do powiększania opłat egzekucyjnych o VAT.

Jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń prostych i drobnych jest elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Jest ono postępowaniem odrębnym, uregulowanym w k.p.c. od 2010 roku. Cechą charakterystyczną EPU jest wymóg wniesienia pozwu za pomocą komunikacji elektronicznej. Jedynym sądem właściwym do rozpoznawania spraw w EPU jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Pozew w EPU nie zawiera żadnych załączników – jedynie ich wskazanie.

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje obowiązek tzw. podwójnego awizowania korespondencji, która przychodzi do adresata z sądu. Jeżeli nie istnieje możliwość odebrania przesyłki, listonosz zostawia w skrzynce pocztowej awizo z adnotacją, że list czeka na odbiór na poczcie. Po 7 dniach procedura się powtarza - listonosz ponownie zawiadamia, po czym adresat znów ma 7 dni na odebranie korespondencji. Po upływie dwóch tygodni pismo uważa się za prawidłowo doręczone. Od tego momentu mogą biec ważne dla adresata terminy sądowe.

 

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl