prawo administracyjnePrawo i postępowanie administracyjne stanowi niezwykle obszerną gałąź prawa, obejmującą swym zakresem zarówno działania organów administracji, jak również postępowanie administracyjne, w którym stroną jest obywatel.

Mając na uwadze mnogość regulacji prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz częstokroć wysoki stopień skomplikowania spraw, warto powierzyć ochronę interesów profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Zapewniamy naszym Klientom prowadzenie obsługi prawnej w sprawach związanych z administracyjną działalnością organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych. Dzięki wnikliwej znajomości szeroko pojętego prawa administracyjnego, dynamiki i kierunków jego rozwoju oraz doświadczeniu w prowadzeniu postępowań administracyjnych gwarantujemy naszym Klientom wysoką jakość opieki prawnej.

W ramach swych obowiązków gotowi jesteśmy służyć pomocą we wszystkich sprawach związanych z administracyjną działalnością organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych, w szczególności poprzez:
  • reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego (m.in. w urzędach miast, gmin, powiatów, urzędach wojewódzkich marszałkowskich, w ministerstwach i urzędach centralnych), samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przed urzędami i izbami skarbowymi w sprawach z zakresu Ordynacji podatkowej
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji w zakresie prawa administracyjnego,
  • składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych,
  • występowanie w imieniu Klienta o wydanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń i koncesji,
  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie m.in. pism wszczynających postępowanie administracyjne, odwołań od decyzji organu I instancji, zażaleń na postanowienia organów administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, pism o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną, pism o uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych),
  • zastępowanie klienta lub udział wspólnie z nim w wszelkiego rodzaju negocjacjach

W orbicie naszych zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia z zakresu:

Prawo budowlane, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy oraz dokonywanie wszelkich czynności związanych z procesem inwestycyjnym i budowlanym.

Prawo o stowarzyszeniach – pomoc prawna w zakresie rejestracji stowarzyszenia, obsługa organizacyjno-prawna działalności stowarzyszenia, aż po ewentualną likwidację (stowarzyszenia zwykłe, rejestrowe i kluby sportowe),

Prawo ochrony środowiska – zagadnienia związane z prawem wodnym, składowaniem odpadów, recyklingiem, odpowiedzialnością za szkody w środowisku oraz wszelkiego rodzaju pozwoleniami wymaganymi przez przepisy o ochronie środowiska,

Ordynacja podatkowa – reprezentacja przed urzędami i izbami skarbowymi w postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych, występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl