Działalność spółki komandytowej może być zakończona bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy mogą uzgodnić bowiem w drodze uchwały inny sposób zakończenia działalności (art. 67 ksh). Przykładowo może być to przeniesienie przedsiębiorstwa spółki na jednego ze wspólników.


Jedną z zalet takiego rozwiązania jest brak konieczności zaspokojenia w pierwszej kolejności wierzycieli spółki. Wspólnik, na którego zostało przeniesione przedsiębiorstwo spółki staje się wówczas jej następcą prawnym do czasu zaspokojenia wierzycieli i to właśnie on odpowiada za dotychczasowe zobowiązania.


Do pewnego czasu powyższe rozwiązanie było sporne. Wątpliwości jednak zostały rozwiane wraz z postanowieniem Sądu Najwyższego z 5 maja 2016 r., II CSK 573/15., w którym to wskazano, że przepisów art. 82 i 83 w związku z art. 67 § 1 i art. 103 k.s.h. nie stosuje się do rozwiązywania spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Oznacza to, że do rozwiązania spółki komandytowej w sposób inny niż likwidacja, nie stosuje się w drodze analogii przepisów o postępowaniu likwidacyjnym. Nie ma więc potrzeby zaspokojenia dotychczasowych wierzycieli spółki w pierwszej kolejności.


Za takim rozwiązaniem przemawia między innymi zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej jak i zakaz analogicznego stosowania przepisów wyjątkowych, a za takie właśnie uznawane są przepisy o postępowaniu likwidacyjnym spółek osobowych.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl