Z początkiem 2017 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło rozpoczęcie prac nad kolejną nowelizacją kodeksu cywilnego, tym razem dotyczącą instytucji przedawnienia.

Nowelizacja ta miałaby polegać na częściowym powrocie do rozwiązań z okresu 1964-1990 r., w postaci obciążenia sądów obowiązkiem badania zarzutu przedawnienia z urzędu – co budzi uzasadnione wątpliwości ze względu na obecną przewlekłość postępowań, mimo iż sądy nie są zobowiązane do badania tej okoliczności.

Oprócz tego, rozpoczęcie biegu terminu miałoby nastąpić w momencie, w którym wierzyciel dowiedział się o roszczeniu, ale także o osobie zobowiązanej z tytułu tego roszczenia, za koniec biegu ma być przyjęty ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin. Przerwanie biegu przedawnienia nie będzie możliwe poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia – ich skutkiem będzie wyłącznie wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia na okres prowadzenia postępowania wszczętego na skutek tych czynności.


Oprócz zmian w konstrukcji przedawnienia, zmianie ulegną także same terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń, w tym termin zasadniczy wynoszący obecnie 10 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje skrócenie terminu zasadniczego do 6 lat, przy jednoczesnym skróceniu okresu, w którym wierzyciel może wnieść o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, z 10 do 3 lat. Nie ulegnie natomiast zmianie termin przedawnienia roszczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który ma wciąż wynosić 3 lata.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl