Dniem wygaśnięcia mandatu członka organu spółki z o.o. i akcyjnej jest dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym zakończyła się kadencja zarządu lub rady nadzorczej.

Dotychczas uczestnicy organów spółek z o.o. i akcyjnych mogli przyjmować, że skoro koniec kadencji przypada np. na 1 czerwca 2017 roku, to ich mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok, nawet jeśli rok obrotowy spółki kończył się wcześniej np. 31 marca 2017 r.  Zgodnie bowiem z przepisami, walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe ma dotyczyć ostatniego „pełnego roku obrotowego, w którym członek sprawował funkcję". Jeśli zatem kadencja skończyła się w drugim kwartale 2017 roku to pełnym rokiem był wóczas rok bezpośrednio poprzedzający tj. 2016.

Jednakże zdaniem Sądu Najwyższego pełnym rokiem obrotowym, w którym członek sprawował funkcję, jest rok, w którym zakończyła się kadencja organu (o ile wcześniej członek nie zmarł, nie zrezygnował albo nie odwołano go ze składu organu). Tym samym w podanym przykłdzie czas trwania mandatu automatycznie przedłuża się do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Źródło: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl