TAK - od 1 czerwca 2017 roku podwykonawca nabył takie uprawnienie. Może dokonać samodzielnego zgłoszenia do inwestora pod warunkiem, że zgłoszenie złoży na piśmie (pod rygorem nieważności!).

Zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie (zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez tego oznaczonego podwykonawcę.

Natomiast od 1 czerwca br. inwestor uzyskał ma dłuższy czas na sprzeciw bo aż 30 dni. Co ważne, inwestor o swoim sprzeciwie musi powiadomić zarówno podwykonawcę, jak i wykonawcę. Sprzeciw, tak jak i zgłoszenie, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powyższe zmiany odnoszą się do umów zawartych po 1 czerwca 2017 roku.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl