W przypadku gdy podatnik nie zgadza się z indywidualną interpretacją podatkową, może ją zaskarżyć bezpośrednio do sądu administracyjnego. Na mocy nowych przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935) procedura ta od dnia 1 czerwca 2017 r. uległa przyspieszeniu.

Do dnia 31 maja 2017 r., przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, podatnik musiał wezwać na piśmie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Na złożenie wniosku uprawniony miał 14 dni do dnia, w którym dowiedział się on lub mógł dowiedzieć o jej istnieniu.


Od dnia 1 czerwca 2017 r. zlikwidowany został obowiązek jakim było wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


Adresat w terminie 30 dni od dnia otrzymania interpretacji indywidualnej, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego. Skarga składana jest za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, może z urzędu zmienić interpretację indywidualną, gdy uzna skargę za zasadną w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl