TAK, choć wymaga to spełnienia określonych warunków, dzięki którym możliwe będzie naliczanie odsetek od należnego odszkodowania.

 

Podstawą do naliczania odsetek w przypadku zwłoki w płatności jest wymagalność roszczenia o odsetki. Oznacza to, że aby wierzyciel mógł naliczać odsetki, musi dojść do sytuacji, w której dłużnik miał możliwość zapłaty we wskazanym terminie, ale tego nie zrobił. O ile w przypadku np. umów sprzedaży lub najmu, termin zapłaty zazwyczaj wynika z umowy lub faktury i nie budzi wątpliwości, to w kwestii roszczeń o odszkodowanie, sprawa nie jest tak oczywista.

Podstawą dochodzenia odszkodowania wynikającego z popełnienia bezprawnego czynu jest art. 415 k.c., zgodnie z którym każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Aby jednoznacznie stwierdzić, że dana osoba odpowiada za szkodę, konieczne jest ustalenie określonego zdarzenia, skutkiem którego jest szkoda, istnienie tej szkody oraz odpowiedni związek pomiędzy tym zdarzeniem, a szkodą. Dopiero po ustaleniu ww. elementów, obejmujących np. ustalenie wartości wyrządzonej szkody lub ustalenie sprawcy zdarzenia, ten sprawca (lub jego ubezpieczyciel) staje się odpowiedzialny za naprawienie szkody.

Pomimo tego, że sprawca został ustalony, a jego odpowiedzialność nie budzi wątpliwości, roszczenie o odszkodowanie nie staje się jeszcze wymagalne, dopóki sprawca nie miał możliwości dobrowolnego naprawienia szkody. Ustawodawca przyjmuje, że sprawca mógł nie wiedzieć o wyrządzonej szkodzie, w związku z czym poszkodowany powinien wezwać go do jej naprawienia. Nietrudno zauważyć, że zdarzają się sytuacje, w których osoba poszkodowana nie wie do kogo kierować swoje roszczenie. W takim wypadku, pomimo upływu miesięcy lub lat od wystąpienia szkody, roszczenie o odszkodowanie nie staje się wymagalne, w związku nie można od niego naliczać odsetek.

Jednakże w sytuacji, w której wszystkie wyżej wymienione elementy zostały ustalone, poszkodowany wezwał sprawcę do zapłaty odszkodowania, wyznaczając mu adekwatny termin, a sam sprawca nie kwestionuje wysokości samego odszkodowania, to na podstawie art. 455 k.c., roszczenie o odszkodowanie staje się wymagalne, a roszczenie o odsetki powstaje, wraz z upływem terminu zakreślonego w wezwaniu. Ponadto, nawet gdy strony nie dojdą do porozumienia, sąd orzekając o odszkodowaniu według cen z dnia wcześniejszego niż data wyrokowania, może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zasądzić odsetki od daty wcześniejszej niż data wyrokowania.

Jeżeli poszkodowany i sprawca nie dojdą do porozumienia w kwestii wartości odszkodowania, pozostawiając to rozstrzygnięcie sądowi, wówczas odsetki należne będą dopiero od momentu ustalenia przez sąd wysokości odszkodowania, tj. dnia wyrokowania.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl