Znak towarowy można zastrzec dokonując jego rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z treścią ustępu pierwszego art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13) "Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa".


Ustęp drugi art. 120 ustawy wskazuje na to, iż znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.


Rejestracja znaku towarowego składa się z 7 etapów:
1. Na wstępie należy sprawdzić czy wybrany przez nas znak nie został już zarejestrowany przez inną osobę. Pozwoli to na uniknięcie kosztów związanych z naruszeniem cudzych praw.
2. Po sprawdzeniu dostępności znaku, należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego poprzez wypełnienie podania. Wypełnione podanie należy złożyć w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Po wpływie podania, Urząd Patentowy RP dokona badania wstępnego pod kątem formalno-prawnym. Urząd dokona również ujawnienia informacji o dokonanym zgłoszeniu w celu zapoznania się z nim przez inne podmioty.
4.W następnej kolejności Urząd przeprowadzi badanie merytoryczne czy zgłoszone oznaczenie możę być zarejestrowane jako znak towarowy.
5.W razie braku przeszkód do rejestracji, Urząd opublikuje ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.
6. Od momentu ogłoszenia swój bieg rozpoczyna 3-miesięczny termin do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może zostać rozstrzygnięty polubownie pomiędzy stronami lub przez Urząd w przypadku sporu.
7. W zależności od rozstrzygnięcia dojdzie do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego lub odmowy udzielenia prawa ochronnego.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl