Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 października 2011 roku kancelaria Cieciórski Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych dołączyła do grona partnerów serwisu Internetowej Giełdy Długów - dlugi.info.

Serwis ten powstał na bazie wcześniejszego forum wymiany informacji przedsiębiorców o nierzetelnych kontrahentach występujących w polskim obrocie gospodarczym, głównie z branży budowlanej. Jego ciągle rosnąca popularność, jak również wiarygodność i rzetelność dostarczanych danych, doprowadziły w konsekwencji do przekształcenia w profesjonalną Internetową Giełdę Długów, działającą na podstawie art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Pomimo obecnego, szerszego spektrum działalności, dlugi.info pozostaje jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych, na których polscy przedsiębiorcy, nie tylko z branży budowlanej, mają okazję sprawdzić swoich przyszłych kontrahentów lub też ostrzec o nieuczciwych praktykach innych uczestników rynku, jak również zamieścić informację o zaległościach w płatnościach należności wynikających z wystawionych przez nich faktur.

Kancelaria z satysfakcją odnotowuje uzyskanie kolejnego, nowoczesnego i skutecznego narzędzia do jeszcze bardziej efektywnego windykowania należności naszych Klientów.

 

źródło: http://www.dlugi.info/ , http://www.dlugi.info/aktualnosci/wyswietl/102

Nasilenie przemocy, agresji, lekceważenie prawa i poczucie bezkarności, które są nieodłączną częścią współczesnego świata, mają swoje odbicie w sporcie, rozumianym nie tylko jako współzawodnictwo w określonej dyscyplinie, ale także pojmowanym sensu largo, jako sfera ludzkiej aktywności. Sportowe zmagania przyciągają szerokie rzesze ludzi, wśród których znajdują się nie tylko zainteresowani samym przebiegiem rywalizacji kibice, ale również osoby traktujące widowisko jako pretekst i tło dla przemocy i agresji.

Imprezy masowe, w tym masowe imprezy sportowe, są ważnym elementem życia społecznego. Bezpieczeństwo ludzi biorących w nich udział, jak i niczym niezakłócony, spokojny przebieg widowiska są istotnym obiektem zainteresowania polskiego ustawodawcy.
 
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje szereg wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych, specyficzne środki karne, a także regulacje o charakterze prewencyjnym.

W świetle ostatniego komunikatu zamieszczonego w dniu 17 maja 2011 roku na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: k.p.c.) oraz niektórych innych ustaw (zob. http://www.premier.gov.pl/rzad/projekty_ustaw/projekty_nowelizacji_ustaw/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,6584/ ), który zakłada likwidację odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, należy odpowiedzieć na pytanie - czy taka zmiana jest rzeczywiście korzystna dla samych zainteresowanych, czyli przedsiębiorców? Projekt przewiduje rozpatrywanie spraw pomiędzy przedsiębiorcami w zwykłej procedurze cywilnej, ale z drugiej strony zakłada również utrzymanie sądów gospodarczych, jako wydziałów sądów powszechnych. Niewątpliwie tzw. „sprawy gospodarcze” różnią się diametralnie od spraw zdjętych z codziennej wokandy wydziałów cywilnych, w skład których wchodzą m.in. sprawy spadkowe, rozwody, alimenty, spory sąsiedzkie itp. Jednakże nawet sprawy z pozoru tożsame z punktu widzenia żądania pozwu – tj. sprawy o zapłatę, zmieniają zasadniczo swój charakter i przebieg postępowania, w zależności od tego czy po jednej ze stron procesu znajduje się osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, czy też zarówno powód, jak i pozwany są przedsiębiorcami, a to ze względu na specyfikę praktyki obrotu gospodarczego. Wobec powyższego specjalizacja sędziów orzekających dotychczas w wydziałach gospodarczych jest nieoceniona i słusznie czyni nasz ustawodawca, pozostawiając organizacyjną odrębność sądów gospodarczych.

W dniu 18 czerwca 2011 roku odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji, będące kluczowym wydarzeniem dla całej organizacji.

W zjeździe wzięli udział przedstawiciele 21 firm członkowskich Związku. Gościem honorowym był Kornel Tinguely, Przewodniczący FENCA – międzynarodowej organizacji skupiającej krajowe organizacje firm windykacyjnych z całego świata. Polski Związek Windykacji jest członkiem FENCA od kwietnia 2008 roku.

W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Hildebrand – Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., który zaprezentował informacje na temat funkcjonowania baz dłużników w Polsce.

Polski Związek Windykacji jest organizacją mająca na celu zintegrowanie środowiska oraz reprezentowanie i obronę interesów branży windykacyjnej. Celem związku jest:

  • reprezentacja interesów gospodarczych członków Związku, w szczególności wobec organów państwowych,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku i przełamywanie złych stereotypów w związku z przedmiotem działalności członków Związku,
  • działalność oświatowa w zakresie obrotu wierzytelnościami, windykacji i wywiadu gospodarczego.

 

Z zadowoleniem informujemy, że mecenas Radosław Cieciórski został wybrany przez Zgromadzenie do zarządu Związku na kolejną, czteroletnią kadencję.

źródło: www.polskizwiazekwindykacji.pl; www.fenca.com

W okresie od lipca do grudnia 2011 roku Polska będzie sprawować Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj stanie się organizatorem wielu ważnych wydarzeń, nie tylko w aspekcie aktywności politycznej, ale również sportowej. Polska Prezydencja niesie ze sobą możliwość zacieśnienia współpracy państw w obszarze sportu europejskiego, rzeczowej i konstruktywnej dyskusji na temat problemów współczesnego sportu oraz wyznaczenia kierunków jego rozwoju. Kwestiami sportu zajęła się sektorowa rada UE „Edukacja, Młodzież, Kultura”, pracom której przewodniczy Minister państwa sprawującego Prezydencję. Ponadto ważną rolę w organizacji i koordynacji spotkań Rady odegra Grupa Robocza Rady UE ds. Sportu z przedstawicielem Prezydencji na czele.

Na podstawie „Białej księgi na temat sportu”, Komunikatu Komisji Europejskiej na temat sportu, „Strategii rozwoju sportu do roku 2015” przyjętej przez Rząd RP oraz raportu „Polska 2030” został sformułowany priorytet na okres polskiej Prezydencji: Rozwój nowych europejskich inicjatyw w obszarze sportu. Szczegółowym rozważaniom zostaną poddane kwestie zagrożeń dla integralności sportu, polityki sportowej opartej na faktach ekonomicznych oraz społecznego wymiaru sportu.

W czasie trwania Prezydencji Minister Sportu i Turystyki zamierza przedstawić dwa dokumenty: na temat reprezentacji i koordynacji stanowiska UE na posiedzeniach Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), a także dotyczący wolontariatu w sporcie.

Skuteczność i konstruktywność współpracy państw członkowskich w obszarze sportu zapewnić mają spotkania i panele dyskusyjne na najwyższym szczeblu, np. nieformalne spotkanie ministrów UE ds. sportu, które odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 października 2011 roku.

Pozostaje mieć nadzieję, że Polska wykorzysta szanse płynące z Prezydencji w Radzie UE i stworzy pole unijnej współpracy w walce o uzdrowienie sportu, eliminację jego patologii i przywrócenie ducha sportowej rywalizacji.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msport.gov.pl/

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl