Dnia 1 grudnia br. uchwalony został pakiet zmian przepisów z zakresu prawa podatkowego, który wprowadza m.in. drastyczne rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Poza nielicznymi wyjątkami Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024)- zwana dalej ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wchodzą nowe przepisy ustalające minimalne wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub świadczenia usług (Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1265 ze zm.). Ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ustala minimalną stawkę godzinową na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych (dalej – „u.p.d.o.p.”), podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Przepis ten przewiduje jeden z przypadków, w którym polscy podatnicy, współpracujący z zagranicznymi podatnikami, zobowiązani są do pobrania tzw. „podatku u źródła”. W takim przypadku, przedsiębiorcy, którzy dokonują wypłat należności z tytułu rozliczeń z zagranicznym podatnikiem, są obowiązani jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy Prawo upadłościowe zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.


Swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału w ramach rynku wewnętrznego sprawiają, że przedsiębiorcy lub ich pracownicy często odbywają podróże do innych krajów Unii Europejskiej. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność tankowania za granicą samochodów, czy to niewielkich pojazdów osobowych, czy też wielkogabarytowych pojazdów ciężarowych służących do transportu towarów. Ponieważ w cenę brutto paliwa zapłaconą za granicą wliczony jest podatek od wartości dodanej, powstaje pytanie, jak rozliczyć zapłacony za granicą podatek w ramach własnej działalności.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl