8 listopada tego roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o sygnaturze III CZP 67/16. Wątpliwości będące przedmiotem rozważań nasunęła treść art. 120 kodeksu pracy, wprowadzającego zasadę wyłącznej odpowiedzialności pracodawcy wobec osoby trzeciej, wówczas gdy pracownik wyrządził szkodę "przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych".

W ramach szeroko komentowanej zmiany przepisów procedury cywilnej, która obowiązuje od 8 września 2016 roku, zmianie uległ  także przepis art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 roku, wprowadziła do polskiego prawa podatkowego nową instytucję „opinii zabezpieczającej”, uregulowaną w nowododanych przepisach art. 119w – art. 119zf. Wniosek o wydanie takiej opinii składa się do Ministra Finansów i może on dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

W dniu 26 października br. siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego wydał uchwałę w sprawie wnoszenia opłat od pozwów w sprawach, w których pomimo wniosku powoda brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w trybie nakazowym.

„Darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje - jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej - przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy” – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów dnia 19 października bieżącego roku (sygnatura SN: III CZP 5/16). Zapytanie dotyczyło sprawy sprzedaży samochodu, który od pozwanego nabył ojciec wraz z synem.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl