Jednym z problemów związanych z zagadnieniem wprowadzonego z początkiem 2015 roku ryczałtowego określenia wysokości nieodpłatnego świadczenia pracownika, jest kwestia kwalifikacji podróży pracownika z miejsca jego zamieszkania, które jednocześnie jest miejscem garażowania lub parkowania samochodu służbowego, do miejsca pracy. Powierzenie samochodu służbowego pracownikowi, który będzie go parkował w miejscu swojego zamieszkania jest wygodne dla obydwu stron stosunku pracy. Pracodawcy niejednokrotnie zastanawiają się, czy w takim wypadku odbywanie przez pracowników trasy dom-praca jest podróżą prywatną czy służbową, a w konsekwencji czy możliwość takiego przejazdu samochodem służbowym jest nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracownika.

W przypadku gdy wspólnik spółki osobowej (np. jawnej czy komandytowej) zamierza wystąpić ze spółki, może to zrobić zasadniczo na dwa sposoby. Po pierwsze wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki. W takim wypadku spółka istnieje nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub taka będzie wola pozostałych wspólników (art. 64 § 1 k.s.h.). Po drugie, jeżeli istnieje osoba zainteresowana ?zastąpieniem? wspólnika w spółce, możliwe jest przeniesienie na rzecz tej osoby ogółu praw i obowiązków wspólnika. Potocznie zabieg taki określa się ?zbyciem udziału? w spółce i również w tym wypadku konieczna jest zgoda pozostałych wspólników lub stosowne postanowienie w umowie spółki (art. 10 § 2 k.s.h.). Obydwa rozwiązania powodują dla występującego wspólnika konsekwencje podatkowe na gruncie podatku dochodowego.

Zakończenie uczestnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wyzbycia się przez wspólnika udziałów, stanowiących część kapitału zakładowego spółki i odzwierciedlenie praw i obowiązków wspólnika. Wyzbycie się udziałów może nastąpić zasadniczo na dwa sposoby – albo przez ich zbycie (odpłatne – np. sprzedaż lub nieodpłatne – np. darowizna), co jest rozwiązaniem prostszym, albo przez ich umorzenie (dobrowolne lub przymusowe). Obydwie wskazane metody powodują powstanie określonych konsekwencji podatkowych.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy, zmieniająca zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 roku, jednak niezmiennie rodzi trudności praktyczne oraz wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w zakresie przepisów przejściowych.   
 
Sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną w przeciągu 5 lat od jej nabycia, skutkuje koniecznością zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% dochodu z takiej sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 30e u.p.do.f.). Z kolei dochodem, stanowiącym podstawę obliczenia podatku, będzie w takim przypadku przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (zazwyczaj cena jej sprzedaży) pomniejszony o udokumentowane koszty nabycia nieruchomości (np. poniesiona przez podatnika cena jej zakupu) lub o udokumentowane nakłady na nieruchomość, jeżeli podatnik nabył ją nieodpłatnie, np. w drodze dziedziczenia lub darowizny (art. 22 ust. 6c i ust. 6d u.p.do.f.). Wskazany powyżej 5-letni termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W praktyce wiele wątpliwości budzi interpretacja pojęcia „nabycie”. Tak też jest w przypadku sprzedaży nieruchomości, która była przenoszona pomiędzy majątkiem wspólnym oraz majątkiem osobistym podatnika.
 

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl