Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie podjął ważną uchwałę dotycząca spółek, a dokładnie członków zarządów spółek kapitałowych (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. sygn. akt III CZP 89/15).
 
Powyższe pytanie zadają sobie uczestnicy obrotu gospodarczo-prawnego ? czy to w kancelariach prawnych obsługujących swoich klientów w zakresie windykacji wierzytelności, czy to sędziowie orzekający w sprawach o zapłatę z tytułu transakcji handlowej, a także profesjonalni windykatorzy, a PRZEDE WSZYSTKIM przedsiębiorcy, którzy oczekują profesjonalnej pomocy w odzyskaniu swoich należności. Dyskusja wywołana jest niestety, po raz kolejny, wadliwym stanowieniem prawa przez polskiego ustawodawcę bądź brakiem stosownej elastyczności w polskim orzecznictwie.

W dniu 11 października 2015 roku weszły w życie zmiany, które są niezwykle istotne dla właścicieli lombardów. Jednakże konsekwencje tych zmian właściciele lombardów mogą odczuć od 11 kwietnia 2016 roku.

Zarówno w mediach, jak i w dyskusji publicznej niezwykle szeroko komentowany jest projekt ustawy, która potocznie nazwana jest ustawą o ziemi. Mowa o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Najwięcej emocji nie budzą jednak regulacje dotyczące zamrożenia sprzedaży zasobu ZWRSP, a proponowane zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ma stanowić ochronę przed spekulacyjnym wykupowaniem ziemi rolnej przez podmioty zagraniczne, jak i polskie, które nie gwarantują wykorzystania danych gruntów na działalność rolniczą. Zgodnie z zamieszczoną w projekcie preambułą nowe przepisy dążą do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

 

klimatyzacjeW dniu 15 stycznia 2016 roku został utworzony Centralny Rejestr Operatorów (CRO) prowadzony przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Rejestr ten zawiera ewidencję osób fizycznych lub prawnych, którzy m.in. obsługują urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z ustawą o z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 z dnia 2015.06.25) każdy posiadacz wskazanych powyżej urządzeń zobowiązany jest zarejestrować się w CRO i wprowadzić dane z Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, w terminie do 14 marca 2016 roku, pod warunkiem, że urządzenie zawiera co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl