Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., w pełni implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (dyrektywa)  i ma za zadanie uproszczenie oraz ujednolicenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym .

 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć zdarzenia, które spowodują tymczasową utratę płynności finansowej przez przedsiębiorcę. W takich sytuacjach, nie będąc w stanie terminowo regulować należności, przedsiębiorca może albo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, albo skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania celem spłaty zadłużenia lub też, gdy uzasadnia to sytuacja, a problem jest jedynie przejściowy, podjąć negocjacje z kontrahentami celem przyznania ulgi w spłacie zadłużenia. Zasadniczo wyróżnić możemy trzy rodzaje ulg ? odroczenie zapłaty (prolongata), rozłożenie należności na raty oraz umorzenie należności. W przypadku wierzycieli-przedsiębiorców udzielenie jednej z tych ulg następuje w wyniku zakończonych pozytywnie negocjacji z tymi osobami. Inaczej jednak wygląda sytuacja gdy należności mają charakter publicznoprawny, a wierzycielami są instytucje państwowe

 

W dniach 4 i 5 listopada 2015 r. w Hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku pod Warszawą odbędzie się druga edycja konferencji November Credit & Collection Days, organizowanego przez Polski Związek Windykacji spotkania poświęconego aktualnym problemom rynku zarządzania należnościami w Polsce i za granicą oraz przeciwdziałaniu ryzyku kredytowemu. W wydarzeniu weźmie udział nasz ekspert - radca prawny Radosław Cieciórski, zaproszony do Debaty prawnej dotyczącej wpływu zmian w prawie na postępowanie windykacyjne.

 

Radca prawny Przemysław Kosiński udzielił wywiadu dla magazynu Biznes Kujawsko-Pomorski, dodatku m. in. do toruńskich "Nowości". Pytania dotyczyły głównie tematyki odszkodowawczej, jak również statusu przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym. Zapraszamy do lektury wywiadu w jego elektronicznej wersji dostępnej tutaj.

Z dniem 27 października 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.1296 ? dalej: nowelizacja), która wprowadziła zmiany w zakresie funkcjonowania protokołów sporządzanych za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo dźwięk i obraz (e-protokół). Niewielka pod względem objętości treść ustawy nie powinna jednak przesłonić ciężaru gatunkowego wprowadzonych zmian i to co najmniej z kilku względów.

 

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl