prawo pracyPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych z uwagi na swą doniosłość i wszechobecność zajmuje szczególną pozycją w spektrum działalności Kancelarii. Bogate doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej pracodawców, jak i pracowników, pozwala nam na stosowanie kreatywnych rozwiązań, a w konsekwencji efektywne i wielopłaszczyznowe prowadzenie spraw naszych Klientów.

 

Zakres pomocy prawnej

Prawo pracy – dla pracowników:
 • roszczenia pracowników w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, odprawy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop itp.)
 • roszczenia pracowników o zapłatę zaległego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • uchylenie kary porządkowej
 • mobbing, dyskryminacja i inne przypadki naruszeń praw pracowniczych
Prawo pracy – dla pracodawców:
 • obrona pracodawców przed roszczeniami pracowników
 • roszczenia pracodawców w stosunku do pracowników (kary porządkowe, odpowiedzialność materialna itp.)
 • niestandardowe formy zatrudnienia: praca tymczasowa, telepraca, outsourcing pracowników
 • obowiązki informacyjne i konsultacyjne pracodawcy, związki zawodowe, zbiorowe prawo pracy
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • działalność agencji zatrudnienia (procedura uzyskania certyfikatu)
Prawo ubezpieczeń społecznych:
 • ustalenie prawa do emerytury, świadczeń przedemerytalnych, rent, zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego), świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dodatków do świadczeń emerytalno- rentowych
 • postępowanie w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności i świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 • obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, postępowania w przedmiocie zastosowania ulg w zapłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. „abolicja ZUS”)
 • obowiązek podlegania ubezpieczeniom przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące.
W ramach obsługi prawnej oferujemy przede wszystkim:
 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami rentowymi
 • zastępowanie Klienta lub udział wspólnie z nim w negocjacjach
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, procedur antymobbingowych, regulaminu korzystania z mienia służbowego
 • przygotowanie procesu rekrutacji pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień indywidualnych i grupowych, zmiany warunków pracy i płacy, wdrożenia aktów prawa zakładowego

Blogi

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Słowackiego 39/4
87-100 Toruń

tel. 00 48 56 621 95 39

e-mail: kancelaria@kancelariacw.pl