Usługi

Usługi2020-01-22T12:50:12+02:00

Poniżej zostały przedstawione typowe i podstawowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Toruniu przy ulicy Słowackiego 39/4.

Spółki i działalności gospodarcze

Partnerzy Kancelarii, będący radcami prawnymi, radcowie prawni niebędący partnerami oraz wykwalifikowany personel kancelarii świadczy usługi na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także podmiotów posiadających osobowość prawną, takich jak spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne, oraz podmiotów posiadających podmiotowość prawną, tj. spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz wszelkiego rodzaju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

Przekształcenia spółek

Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych dokonuje przekształceń podmiotów gospodarczych w inne formy prawne. Przykładem może służyć przekształcenie spółki nieposiadającej osobowości prawnej, a także będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski  w spółkę kapitałową prawa handlowego taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna będąca spółką publiczną, notowaną na GPW albo spółka akcyjna nie będąca spółką publiczną. Sprawdź.

Windykacja wierzytelności

Partnerzy, radcowie prawni, aplikanci i inni wykwalifikowani pracownicy Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych zajmują się zgodną z prawem działalnością, której celem mogą być działania zmierzające do odzyskania zobowiązań pieniężnych od dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi albo prowadzącymi działalność gospodarczą, oraz podmiotami zarejestrowanymi zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie spółek handlowych na terenie Polski albo działającymi poza jej granicami.

Analiza i tworzenie umów

Zgodnie z intencjami osób na których rzecz Kancelaria Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych prowadzi sprawy mogą zostać przeprowadzone stosowne analizy dokumentacji, umów, regulaminów, pełnomocnictw, upoważnień, oświadczeń woli, testamentów i innych dokumentów ważnych dla sprawy. Mogą zostać zaproponowane również odpowiednie zmiany, jeżeli takowe będą zgodne z interesem prawnym, wolą stron i z etyką zawodową osób funkcjonujących zgodnie z jej zapisami.

Prawo podatkowe

W przypadku zaistnienia pytania, wątpliwości lub niezrozumienia zagadnienia przez osoby działające w imieniu Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych na rzecz innego podmiotu niebędącego osobą prawną, a będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub poza jej granicami, a także na rzecz osób prawnych działających zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących prawa podatkowego, w szczególności ustawy o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.) oraz ustawy o podatku od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) mogą zostać przeprowadzone analizy i zostać udzielone stosowne rekomendacje, a także być złożone wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe.

Procesy sądowe

W przypadku zaistnienia konieczności, po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa szczególnego lub pełnomocnictwa ogólnego, Wspólnicy lub współpracownicy Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, posiadający tytuł radcy prawnego, adwokata, lub pełnomocnicy substytucyjni, będący aplikantami radcowskimi, mogą reprezentować przed sądami powszechnymi w Polsce podmioty niebędące osobami prawnymi, będące osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Polski lub poza jej granicami, a także osoby prawne działające zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku zaistnienia sporów, w których podmioty niebędące osobą prawną, będące osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub poza jej granicami, a także osoby prawne działające zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych będą stroną.

Prawo pracy

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy pracodawcą będącym osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub poza jej granicami albo osobą prawną, lub podmiotem nie posiadającym osobowości prawnej, działającymi zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, a osobą fizyczną świadczącą pracę na podstawie umowy o pracę, zawartej zgodnie z przepisami prawa pracy, po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa szczególnego lub pełnomocnictwa ogólnego Wspólnicy, lub pracownicy Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych posiadający tytuł radcy prawnego, adwokata, lub pełnomocnicy będący aplikantami radcowskimi mogą reprezentować Klientów w tych sprawach przed sądami powszechnymi w Polsce.

Prawo medyczne

W przypadku zaistnienia pytania, wątpliwości lub niezrozumienia zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnie 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.), osoby działające z ramienia Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, mogą przeprowadzić stosowne analizy umów, regulaminów lub też sporządzić rejestry oraz opinie prawne. Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych świadczy także pomoc prawną na wypadek kontroli placówki przez podmioty zewnętrzne, w tym przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przeczytaj więcej.

Prace w imieniu i na rzecz klienta

W przypadku zaistnienia konieczności, po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa szczególnego lub pełnomocnictwa ogólnego, Wspólnicy lub pracownicy Kancelarii Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych, posiadający tytuł Radcy Prawnego lub pełnomocnicy będący Aplikantami Radcowskimi wykonywać będą w imieniu Klienta prace polegające na rozwiązywaniu innych kwestii prawnych, a także pozostałych spraw i problemów prawnych, mogących zaistnieć w przypadku prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, a także przez osoby prawne działające zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej oraz inne prace zlecone przez Klientów.

Po prawnie, ale bez serca