Nowy JPK_VAT – czy Twoje biuro rachunkowe jest na niego gotowe?

Nowy JPK_VAT – czy Twoje biuro rachunkowe jest na niego gotowe?

W dniu 1 października 2020 roku w życie wchodzą istotne zmiany dotyczące plików JPK_VAT. Najistotniejsza z nich polega na likwidacji deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K) i zastąpieniu jej częścią deklaracyjną nowego pliku JPK_V7M lub JPK_V7K (zależnie od okresu rozliczeniowego). Otóż nowy plik dzielił będzie się na dwie części:

 1. ewidencyjną, pełniącą funkcję rejestru sprzedaży i zakupu VAT (czyli tak jak do tej pory) oraz

 2. deklaracyjną, rozliczającą podatek.

To jednak nie koniec zmian. Niejako „przy okazji” wskazanego powyżej uproszczenia, postanowiono również skomplikować podatnikom życie. Wprowadzono obowiązek oznaczenie niektórych usług i towarów kodami GTU. Jest ich 13 i zostały przewidziane dla towarów lub usług, które zdaniem organów podatkowych wiążą się z największym ryzykiem nadużycia. Poniżej lista wspomnianych kodów GTU:

GTU 01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (chodzi o różnego rodzaju paliwa)

GTU 03

Dostawa oleju opałowego

GTU 04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU 05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU 06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU 07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10

GTU 08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU 09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU 10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU 11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU 12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 

Co istotne, kody GTU (jeśli zachodzi obowiązek ich stosowania) mają być wykazywane jedynie w plikach JPK. Nie ma obowiązku wykazywania tych kodów na fakturach. Nie będzie to jednak błąd, a z pewnością ułatwi życie biuru rachunkowemu. To przecież przedsiębiorca wie najlepiej, co sprzedaje.

Na tym jednak nie koniec. Poza oznaczeniem ww. kodów GTU ewidencja w nowych plikach JPK musi zawierać także oznaczenia dotyczące:

 1. dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”;
 2. świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy – oznaczenie „EE”;
 3. istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”;
 4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TT_WNT”;
 5. dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TT_D”;
 6. świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy – oznaczenie „MR_T”;
 7. dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy – oznaczenie „MR_UZ”;
 8. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”;
 9. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”;
 10. transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy – oznaczenie „B_SPV”;
 11. dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy – oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”:
 12. świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy – oznaczenie „B_MPV_PROWIZJA”:
 13. transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

 

W szczególności warto zwrócić uwagę na pkt 3 i pkt 4 – w plikach JPK trzeba będzie oznaczyć transakcje z podmiotami powiązanymi oraz objęte obowiązkowym split payment. I w tym wypadku danych tych nie trzeba zamieszczać na fakturze, choć nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Jak widać, pod pozorem uproszczeń rozliczeń nałożono szereg istotnych obowiązków. W pierwszej kolejności dotknie to biura rachunkowe, którym klienci zwykle powierzają tworzenie i przesyłanie plików JPK. Jednak wskazane biura nie będą miały wiedzy dotyczącej tego, czy transakcja powinna być dodatkowo oznaczona (bo np. stanowi sprzedaż wysyłkową lub jest dokonywana z podmiotem powiązanym), ani też jaki kod GTU zastosować do danej transakcji. Wiedzę tą musi przekazać klient.

A czy Twoja księgowa jest gotowa na nowe pliki JPK?

 

Kamil Wielewicki
radca prawny
doradca podatkowy
Przez |2020-12-21T15:49:24+02:0030 września 2020|Podatki|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.