ELEKTRONICZNE WNIOSKI DO KRS

ELEKTRONICZNE WNIOSKI DO KRS

Już od 1 lipca 2021 roku, wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego składać będziemy wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składany wniosek wraz z opłatą sądową musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nieopłacenie lub złożenie w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego skutkuje zwróceniem wniosku bez wezwania do uzupełnienia braków. W rezultacie należy ponownie prawidłowo złożyć wypełniony formularz w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli nie będzie zawierał braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w przypadku kolejnego zwrotu wniosku, na podstawie tych samych błędów.

Formularz wymagający złożenia aktu notarialnego, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, należy opatrzeć numer tego dokumentu w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument z podanym numerem jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.

Inne wymagane dokumenty składa się w oryginałach, poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Załączniki do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku dokumentów sporządzonych w wersji papierowej, do wniosku dołącza się:

  • odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza bądź występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

  • elektroniczne kopie dokumentów, w takim wypadku oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Przedstawione zmiany dotyczą podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o podmioty wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mogą one wybrać formę złożenia wniosku – w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Weronika Jankowska
prawnik
Przez |2021-06-21T15:41:36+02:0021 czerwca 2021|Aktualności prawne|0 komentarzy

Informacje o autorze: