CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – ZMIANY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – ZMIANY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r., która wprowadza m.in. poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerzono katalog podmiotów obowiązanych (tj. podmiotów zgłaszających nieprawidłowości) oraz listę podmiotów (także tych, które nie prowadzą działalności gospodarczej), które muszą zostać wpisane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR).

Celem wyżej wymienionej ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do zmian przepisów unijnych wprowadzonych dyrektywą 5 AMLD, która zwiększa przejrzystości przepływów finansowych na terenie Unie Europejskiej. W większości (poza wyjątkami wymienionymi w nowelizacji) nowe przepisy wejdą w życie w dniu 31 października 2021 r.

Obecnie, do rejestru obowiązkowo muszą zostać wpisane: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjątek stanowią spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ze względu na zmianę przepisów – poza wskazanymi powyżej – do rejestru zgłosić muszą się również:

1. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

2. spółki partnerskie;

3. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

4. spółki europejskie;

5. spółdzielnie;

6. spółdzielnie europejskie;

7. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe przepisy wchodzą w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej, tj. 30 października 2021 r. Samego zgłoszenia należy w dokonać w terminie 3 miesięcy od daty obowiązywania, tj. maksymalnie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Ze względu na wejście w życie nowelizacji, nałożony został obowiązek dostarczenia przez beneficjenta rzeczywistego wszystkich informacji i dokumentów koniecznych do zgłoszenia i aktualizacji danych w CRBR. Beneficjent rzeczywisty ma na to 7 dni liczonych od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub od wystąpienia zdarzenia wymagającego aktualizacji danych zawartych w CRBR.

Beneficjent rzeczywisty, który nie dopełni tego obowiązku, wskutek czego podmiot zobowiązany do zgłoszenia w CRBR, nie dokona zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie 7 dni lub poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian doszło również do rozszerzenia zakresu przyznawanej kary pieniężnej. Kara będzie nakładana nie tylko w przypadku braku wypełnienia obowiązku zgłoszenia w CRBR, czy jego aktualizacji w terminie, ale także w przypadku podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Do odpowiedzialności pociągnięte będą także osoby odpowiedzialne za zgłoszenie, a nie tylko sam podmiot.

 

Krzysztof Antkowicz
radca prawny
Przez |2021-06-23T13:22:55+02:0015 czerwca 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i procesów sądowych. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się windykacją należności, prawem budowlanym oraz korporacyjnym.