Mały ZUS w Lesie Sherwood

Mały ZUS w Lesie Sherwood

Robin z Locksley, zwany Robin Hoodem, od lat prowadzi działalność gospodarczą polegającą na ochronie ludzi biednych. W tym roku Robin postanowił zalegalizować swoją działalność.

Jak wszyscy wiedzą prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne. Organem do którego trafiają wszystkie składki jest ZUS – Zakład Ubezpieczeń Sherwood. ZUS wysyła swojego urzędnika – złowieszczego Szeryfa z Nottingham, aby pobierał należne składki.

Jako, że klientami Robina są głównie ludzie ubodzy, działalność nie przynosi wysokich przychodów. Ile w takiej sytuacji musi zapłacić ZUSowi?

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy, które pozwolą Robinowi na płacenie tzw. „ZUSu proporcjonalnego”. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Aby skorzystać z uprawnienia Robin musi:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w grudniu 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2.100 zł). Jeśli w poprzednim roku działalność prowadzona była tylko przez część roku, limit którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności jest odpowiednio niższy.

Jednak skarbiec ZUSu musi być zapełniony, dlatego szeryf stworzył listę przypadków kiedy skorzystanie z „małego ZUSu” będzie niemożliwe.

Nasz bohater nie zapłaci niższych składek m.in. jeżeli:

  1. prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,
  2. rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
  3. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
  4. spełniał warunki do opłacania „małego ZUSu” (co jest akurat korzystniejsze).

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne Robin Hood będzie opłacał maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak Robin może ustalić najniższą podstawę wymiaru składek?

Najpierw musi ustalić przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym należy pomnożyć przez współczynnik, który Prezes ZUS ogłosi w Monitorze Polskim. Na 2019 r. współczynnik wynosi 0,5083.

Na końcu Robin musi porównać otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

W okresie, w którym będzie korzystać z „małego ZUS” Robin może w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.

Co ważne, Robin przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej może korzystać z tzw. „ulgi na start”, nie płacąc składek w ogóle. Przez następne 24 miesiące będzie mógł opłacać „mały ZUS” (obecnie ok. 555 zł wszystkich składek). Z kolei od 25 miesiąca do 60 miesiąca, będzie mógł opłacać ZUS proporcjonalny. Tym samym okres korzystania z niższych składek może wynosić łącznie aż 5 lat (tyle ile wynosi limit ZUSu proporcjonalnego).

Niestety chciwy Król Jan zarządził, że wysokość kwoty, od której opłacasz składki ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego.

Przez |2020-10-22T11:44:44+02:0020 marca 2019|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.