Zgłoszenie wierzytelności przepustką do uzyskania statusu wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności przepustką do uzyskania statusu wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika jest dokumentem, stanowiącym swego rodzaju „przepustkę” do uzyskania statusu uczestnika tegoż postępowania. Wierzyciel, aby uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swój udział poprzez zgłoszenie wierzytelności. Istotne zmiany w tym zakresie obowiązują postępowania, których wnioski o ogłoszenie upadłości zostały złożone po 24 marca 2020 roku.

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność w terminie oznaczonym na postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, jeśli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności. Informację tę można znaleźć w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości danego dłużnika. Dotychczas zgłoszeń wierzytelności dokonywano sędziemu-komisarzowi. Istotna zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy stanowi, że w sprawach wszczętych wnioskami złożonymi od 24 marca 2020 r. zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi.

Syndyk będzie dokonywał formalnej i merytorycznej analizy zgłoszenia, a następnie ustali listę wierzytelności. W przypadku istnienia braków formalnych w zgłoszeniu wierzytelności syndyk wezwie wierzyciela do ich uzupełnienia. W sytuacji, gdy pomimo wezwania zgłoszenie wierzytelności nie będzie spełniało wymagań pisma procesowego lub wymagań określonych w art. 239 i art. 240 Prawa upadłościowego, syndyk zwróci zgłoszenie wierzytelności. Zarządzenie o zwrocie powinno być uzasadnione, ponadto podlega zaskarżeniu do sędziego-komisarza.

W odniesieniu do treści zgłoszenia wierzytelności nowym elementem jest obowiązek wskazania numeru rachunku bankowego wierzyciela – jeżeli wierzyciel taki rachunek posiada. Jest to znaczne uproszczenie i przyspieszenie postępowania przy wykonaniu planu podziału. W pozostałym zakresie treść zgłoszenia wierzytelności pozostaje taka sama. Zatem wierzyciel w zgłoszeniu wierzytelności powinien:

  • wskazać swoje dane identyfikujące,

  • określić wierzytelność razem z należnościami ubocznymi (lub wartość wierzytelności niepieniężnej),

  • wskazać ustanowione zabezpieczenia na majątku upadłego,

  • przedstawić dowody potwierdzające istnienie wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć na piśmie w 2 egzemplarzach. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano nowy wzór do stosowania dla postępowań wszczętych wnioskami od 24 marca 2020 roku.

Termin na zgłoszenie wierzytelności to 30 dni i liczy się go od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli wierzyciel złoży zgłoszenie wierzytelności po tym terminie nie niweczy to jego szansy na wpis na liście wierzytelności. Jednakże w stosunku do takiej wierzytelności, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela. Spóźnione zgłoszenie wierzytelności może skutkować tym, że większość środków upadłego zostanie już rozdysponowana pomiędzy innych wierzycieli. Ponadto, negatywną dla wierzyciela konsekwencją są koszty wynikłe ze spóźnionego zgłoszenia wierzytelności, w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wierzyciel zostanie wezwany do poniesienia ww. opłaty nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy.

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest przepustką do uzyskania statusu wierzyciela w tym postępowaniu. Istotnym z punktu widzenia wierzyciela jest sporządzenie zgłoszenia wierzytelności oraz złożenie go w przewidzianym terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w MSiG. Prawidłowość zgłoszenia wierzytelności warunkuje uwzględnienie wierzyciela na liście wierzytelności, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość udziału danego wierzyciela w podziale środków.

Zgłoszenie wierzytelności jest przepustką dla wierzyciela do udziału w postępowaniu upadłościowym i szansą na odzyskanie środków pieniężnych od niewypłacalnego dłużnika.

 

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2021-04-09T10:55:52+02:0022 lutego 2021|Upadłości|1 komentarz

Informacje o autorze: