Upadłość konsumencka – szansa na oddłużenie byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka – szansa na oddłużenie byłego przedsiębiorcy

W poprzednim wpisie opisaliśmy przesłanki do powstania stanu niewypłacalności dłużnika. Dzisiaj czas na szczegółowe omówienie upadłości konsumenckiej, która daje byłemu przedsiębiorcy szansę na oddłużenie.

Od 24 marca 2020 roku osoby, które stały się niewypłacalne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to szansa na oddłużenie byłego przedsiębiorcy.

Po złożeniu zgodnego z wymaganiami i kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd powinien wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Dotyczy to również sytuacji, gdy zobowiązania powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą dłużnik zakończył. Sąd na tym etapie nie bada czy dłużnik, pomimo obowiązku, nie zgłosił w terminie wniosku o upadłość.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka masy upadłości, do którego wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności. Na dłużniku-upadłym po ogłoszeniu upadłości ciąży szereg obowiązków, np. wskazanie i wydanie syndykowi całego majątku oraz niezbędnych dokumentów. Ich niewykonywanie, czy też ujawnienie niezgodności z prawdą oświadczeń upadłego, może być podstawą do umorzenia postępowania upadłościowego.

Po zakończeniu likwidacji masy upadłości (najczęściej sprzedaży składników majątku upadłego oraz upływie terminu do zgłaszania wierzytelności), syndyk sporządza projekt planu spłaty i składa go do sądu. Jeśli istnieją podstawy do zakończenia postępowania upadłościowego np. poprzez umorzenie zobowiązań syndyk przedstawia w tym zakresie swoje stanowisko.

Sposób zakończenia postępowania uzależniony jest od możliwości finansowych i zarobkowych upadłego, ale również od przyczyn niewypłacalności. Jeśli upadły wskaże trwałą niezdolność do wykonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, sąd umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Sąd odmówi wydania postanowienia o ustaleniu planu spłaty, co jest równoznaczne z brakiem oddłużenia, jeżeli:

  • upadły doprowadził do niewypłacalności lub znacznie zwiększył jej stopień w sposób umyślny, np. trwoniąc składniki majątku i nie regulując zobowiązań,

  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości było wobec upadłego prowadzone postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całościowym umorzeniem zobowiązań.

Po wykonaniu przez upadłego planu spłaty sąd umarza zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonane w toku planu spłaty. Umorzenie dotyczy również zobowiązań, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiany w przepisach prawa upadłościowego dają szansę byłemu przedsiębiorcy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i oddłużenie. Sąd na etapie ogłaszania upadłości nie bada przesłanek powstania niewypłacalności – mają one znaczenie przy zakończeniu postępowania upadłościowego. W konsekwencji po zmianie przepisów prostsze staje się uzyskanie statusu upadłego. Tym samym łatwiej uwolnić się od zobowiązań powstałych także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Katarzyna Krajewska
prawnik
Przez |2020-12-07T15:19:07+02:007 grudnia 2020|Upadłości|0 komentarzy

Informacje o autorze: