Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Od dnia 5 października 2021 roku wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Wprowadza ona zmiany w sposobie doręczenia korespondencji w obrocie gospodarczym i administracji. Jej głównym celem jest przeniesienie kontaktu z podmiotami profesjonalnymi do Internetu. List wysłany w formie elektronicznej będzie traktowany na równi z tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Gdy wymagane będzie uzyskanie potwierdzenia nadania lub odbioru przesyłki, zostanie ona wysyłana z wykorzystaniem tzw. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, na adres wpisany do bazy adresów elektronicznych.

Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, są zobowiązani:

 • adwokat wykonujący zawód;

 • radca prawny wykonujący zawód;

 • doradca podatkowy wykonujący zawód;

 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;

 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;

 • notariusz wykonujący zawód;

 • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;

 • podmiot niepubliczny wpisany do KRS;

 • podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin na wywiązanie się z ww. obowiązku upływa:

 • 5 lipca 2022 roku dla podmiotów składających wniosek o Rejestrację w KRS;

 • 1 października 2022 roku dla podmiotów wpisanych do KRS przed dniem 5 lipca 2021 roku;

 • 1 lutego 2023 roku dla nowych podmiotów rejestrujący się w CEIDG;

 • 1 października 2025 roku dla przedsiębiorcy zmieniających wpis w CEIDG;

 • 1 października 2026 roku dla pozostałych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Ponadto przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS będzie miał obowiązek wyznaczyć administratora skrzynki doręczeń. Ustawa przewiduje także, tzw. publiczną usługę hybrydową, w przypadku braku możliwości przekazania przesyłki na adres elektroniczny. W takim wypadku, operator przekształci dokument elektroniczny w przesyłkę listową tradycyjną.

Podmioty publiczne, będą korzystać z doręczenia elektronicznego od:

 • organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy – oddnia 5 lipca 2022 roku; 

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszu oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – od dnia 5 lipca 2022 roku; 

 • Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 5 lipca 2022 roku;

 • Agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszów celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych – od dnia 1 stycznia 2023 roku;

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, związków metropolitalnych oraz samorządowych zakładów budżetowych – od dnia 1 stycznia 2024 roku; a w zakresie usług hybrydowych – od dnia 1 października 2029 roku;

 • Sądów i trybunałów, komorników, prokuratury, organów ścigania, Służby Więziennej – od dnia 1 października 2029 roku.

Weronika Jankowska
prawnik
Przez |2021-07-12T10:40:59+02:0012 lipca 2021|Aktualności prawne|0 komentarzy

Informacje o autorze: