UOKIK może karać dłużników mandatami

UOKIK może karać dłużników mandatami

Czy wiesz, że w ciągu 2020 roku długi polskich firm wyniosły 11,2 mld zł? To oznacza ogólny wzrost zadłużenia polskich firm o ponad 11% w stosunku do roku 2019. Wpływ na to miała pandemia, ale także inflacja i brak stabilności cen i dostaw w wielu branżach.

UOKIK zajmie się dłużnikami.

1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przyznaje ona nowe uprawnienia wierzycielom oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z ustawą zakazane jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty, o których mowa w art. 2, niebędące podmiotami publicznymi. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem tych świadczeń ma miejsce wówczas, gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 miliony złotych.

Postępowanie jest wszczynane z urzędu, jeżeli posiadane przez UOKIK informacje wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Każdy może zgłosić do UOKIK zawiadomienie w tej sprawie.

Zawiadomienie takie powinno zawierać:

  • wskazanie podmiotu, wobec którego powzięto podejrzenie wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  • opis stanu faktycznego;
  • uprawdopodobnienie wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  • dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie.

 

Urząd skontroluje, ale nie może nakazać spłaty wierzytelności.

W trakcie postępowania UOKiK ma uprawnienie do przeprowadzenia kontroli oraz żądania określonych informacji i dokumentów. Uprawnienia Urzędu w tym zakresie dotyczą nie tylko przedsiębiorcy (lub jego wierzycieli), wobec którego prowadzone jest postępowanie. UOKIK może włączyć do sprawy także inne podmioty, które dysponują danymi koniecznymi do podjęcia ustaleń w ramach postępowania.

W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot nadmiernie opóźnia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych UOKiK może nałożyć administracyjną karę pieniężną. Wysokość kary zależy m.in. od wartości opóźnionych należności i okresu opóźnienia.

Niestety, zgłoszenie do UOKiK nie stanowi alternatywnej metody odzyskiwania należności. Przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali w terminie zapłaty. Wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej, składając pozew do sądu lub skorzystać z innych sposobów pozasądowego rozwiązania sporów, np. mediacji. Jest to jednak dodatkowy instrument wpływu na dłużników, który może mieć pozytywny wpływ na ściągnięcie należności. Zależy to jednak od praktyki i skuteczności działania UOKIK w tym zakresie.

 

Weronika Jankowska

prawnik

Przez |2021-08-16T15:29:32+02:0016 sierpnia 2021|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze: