Postępowanie przeciwko członkowi zarządu

Postępowanie przeciwko członkowi zarządu

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się co zrobić, gdy Komornik umorzy postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko wierzycielowi, który jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i nie uda się odzyskać należności?

Odpowiedzi na to pytanie udziela nam art. 299 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Zapraszam na nowy cykl, w którym postaram się przybliżyć problematykę odzyskiwania wierzytelności od członków zarządów Spółki.

Zacznijmy od kilku podstawowych kwestii.

  1. Jak ustalić który członek zarządu odpowiada za zobowiązania Spółki?

Solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą osoby będące członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Należy więc sprawdzić kto pełnił funkcję członka zarządu w okresie kiedy wierzytelność stała się wymagalna.  W tym celu warto nie tylko sprawdzić dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, ale dane zawarte także w aktach rejestrowych Spółki.  Nie zawsze dane ujawnione w Rejestrze pokrywają się ze stanem faktycznym.

  1. Jak wykazać, że egzekucja wobec Spółki była bezskuteczna?

Najczęstszym dowodem bezskuteczności egzekucji jest postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce z o.o., wydane przez Komornika sądowego. Nie jest to jednak jedyny dowód.  Okoliczność ta może być bowiem wykazana także w każdy inny dopuszczalny sposób np. poprzez przedłożenie wykazu majątku spółki z o.o. sporządzonego w toku postępowania o wyjawienie majątku. Dowodem na bezskuteczność egzekucji może być także postanowienie sądowe oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości lub postanowienie umarzające postępowanie upadłościowe.

  1. Czy i kiedy członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności?

Przepisy enumeratywnie wymieniają przesłanki wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Weronika Jankowska
prawnik

Informacje o autorze: