PPK – przypominamy! 

PPK – przypominamy! 

1 stycznia 2021 został wdrożony ostatni etap Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), zgodnie z którym do dnia 23 kwietnia 2021 r.  wszyscy pracodawcy zostali zobligowani do zawarcia umów o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową.

A co, jeśli zapomnieliśmy o tym terminie?

Zacznijmy od tego, kto jest zwolniony z obowiązku zawarcia umów o zarządzanie PPK. Są to:

  • samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,

  • mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,

  • podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby,

  • pracodawca, prowadzący Pracownicze Plany Emerytalne (PPE)- pod pewnymi warunkami.

Jeżeli z kolei nie spełniamy przesłanek wymienionych powyżej, a nie zawarliśmy umowy o zarządzanie PPK to powinniśmy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jak najszybciej, w przeciwnym razie PFR (Polski Fundusz Rozwoju) wezwie nas do zawarcia umowy o zarządzanie PPK. PFR może nas wezwać na dwa sposoby:

  • pisemnie z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) albo do przekazania informacji o zawarciu umowy z inną instytucją finansową w terminie 30 dni od otrzymania wezwania (wezwanie wysłane w tradycyjny sposób uznaje się za skutecznie doręczone w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

  • elektronicznie poprzez PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) dla podmiotów, które posiadają założony tam profil (przypominamy, że pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników są zobligowani do posiadania takiego profilu!). Doręczenie uważa się za skuteczne po odebraniu wezwania przez podmiot zatrudniający lub po upływie 14 dni od jego umieszczenia w portalu (dlatego też, nie można zasłaniać się niewiedzą o otrzymaniu takiego wezwania!). PFR zaczął wysyłać wezwania drogą elektroniczną od drugiej połowy października (na mocy ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Co się stanie, jeśli nie zawrzemy umowy o zarządzanie PPK pomimo wezwania?

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (tak, dobrze przeczytaliście – niezawarcie umowy o zarządzenie PPK jest rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Dlatego pamiętajcie – nie czekajcie z zawarciem umowy o zarządzanie PPK do ostatniej chwili. A kiedy już zawrzecie taką umowę – pamiętajcie o zawarciu umowy o prowadzenie PPK! To już z kolei temat na kolejny wpis.

Łukasz Pawłowski
prawnik

 

Przez |2021-11-22T12:51:17+02:0022 listopada 2021|Aktualności prawne|0 komentarzy

Informacje o autorze: