Ulgi na złe długi

Ulgi na złe długi

W dniu 15 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowe orzeczenie dotyczące tzw. „ulgi na złe długi” w VAT (sprawa C-355/19). Wskazany wyrok stwierdza niezgodność polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi z prawem unijnym.

Jakie są polskie regulacje dotyczące ulgi na złe długi? Polegają one na skorygowaniu podstawy opodatkowania VAT z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (wykazywanej w deklaracji VAT-7) o wartość wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Takie uprawdopodobnienie zachodzi, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ponadto spełnić należy następujące warunki:

  1. dostawę towaru lub świadczenie usług dokonano na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

    • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

    • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

  1. data wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może przekraczać 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Trybunał podważył większość ww. przesłanek. Stwierdził bowiem, że polskie przepisy są zbyt restrykcyjne, przez co naruszają prawo unijne. TSUE uznał zatem, że ulgę na złe długi można stosować także jeżeli:

  1. podatnik był czynnym podatnikiem VAT w chwili wystawienia faktury, a później utracił ten status;

  2. ulgę można zastosować także jeśli dłużnik nie ma statusu podatnika VAT – ani na dzień wystawienia faktury, ani na dzień stosowania ulgi;

  3. ulgę można zastosować także, jeśli dłużnik jest w toku postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

Co wyrok oznacza dla Polskich podatników? Wyroki TSUE są wiążące dla wszystkich sądów w Polsce, także Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Można się do nich zwrócić, jeśli organ podatkowy odmówi rozliczenia ulgi na złe długi zgodnej z ww. wyrokiem.

To z kolei otwiera drzwi do walki o zwrot VAT z faktur, których do dziś nam nie zapłacono, z których zapłaciliśmy VAT. I to nawet do 5 lat wstecz. W dobie pandemii są to środki, którymi warto się zainteresować.

Z chęcią pomożemy Tobie w walce o zwrot VATu zapłaconego od nieuregulowanych faktur 😊

 

Kamil Wielewicki
radca prawny
doradca podatkowy
Przez |2020-12-21T15:45:48+02:0023 listopada 2020|Podatki|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.