Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu, a odpowiedzialność z tytułu bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.