Zakaz prowadzenia działalności w Westeros

Zakaz prowadzenia działalności w Westeros

Jak wszyscy dobrze wiemy obecnie w Westeros źle się dzieje. Mur runął, a armia Innych maszeruje na Królewską Przystań. Nawet najbogatsi przedsiębiorcy w całych Siedmiu Królestwach – Lannisterowie, mają problemy finansowe. Królowa Cersei zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości.

Jakie konsekwencje mogą spotkać Cersei jeżeli nie złoży wniosku o upadłość? Jeżeli  Królowa nie zrobi tego z własnej winy, pomimo wystąpienia przesłanek złożenia wniosku, to sąd może orzec o zakazie  prowadzenia przez Cersei działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej. Możliwe jest również nałożenie zakazu pełnienia funkcji członka organu osoby prawnej (np. w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki).

Sąd może orzec o zakazie prowadzenia działalności także gdy:

  • mimo obowiązku Cersei nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji upadłego królestwa,
  • po ogłoszeniu upadłości Cersei ukrywałaby, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  • Cersei nie wykonywałaby  innych obowiązków wynikających z ustawy lub orzeczeń sądu albo sędziego-komisarza.

Okres na jaki można orzec wobec Cersei  zakaz prowadzenia działalności wynosi od roku do 10 lat. Przy orzekaniu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Brat bliźniak Cersei – Jaime, jest jej „prawą ręką” 😉 , tj. pełnomocnikiem. Również wobec niego sąd może orzec o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli:

  • pogorszenie sytuacji finansowej siedmiu królestw jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa,
  • istotnie przyczynił się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie.

Spawy o orzeczenie zakazu są rozstrzygane przez sąd upadłościowy. Gdy postępowania upadłościowego nie wszczęto – orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.

Postępowanie wszczyna się wyłącznie na wniosek. Wniosek taki mogą złożyć wierzyciele przedsiębiorstwa Lannisterów- np. Bank Żelazny z Braavos. Ustawa możliwość wystąpienia z wnioskiem daje także tymczasowemu nadzorcy sądowemu, zarządcy przymusowemu, syndykowi, prokuratorowi oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Po otrzymaniu wniosku sąd przeprowadza rozprawę, która kończy się wydaniem postanowienia.

Odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła do Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej zostanie obwieszczone w całych Siedmiu Królestwach.

Sąd nie może orzec zakazu jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęteterminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Gdy wniosku o ogłoszenie upadłości nie złożono, termin wynosi trzy lata od dnia ustania stanu niewypłacalności albo wygaśnięcia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Cersei.

Przez |2020-11-02T01:09:16+02:0013 września 2018|Same ciekawe historie|0 komentarzy

Informacje o autorze:

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora MŚP. Zajmuje się przede wszystkim prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. Skutecznie redaguje i opiniuje projekty umów oraz optymalizuje kontrakty pod względem podatkowym. Zajmuje się również rejestracją oraz przekształceniami i łączeniem spółek.