Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki dla komandytariusza